MENU

Jesteśmy członkiem:

Logo_KIRP_wersja_bez_tla_granatowe.png

 
 

SZYBKI KONTAKT

Kancelaria Prawna
Krzysztof Sołtysik
radca prawny / doradca podatkowy

al. Armii Krajowej 1/3, lok. 121
42-202 Częstochowa

Tel. 34 3663939

Tel. kom. 603629797

e-mail: kancelaria@doradze.pl

Naszych Klientów przyjmujemy
po wcześniejszym umówieniu
terminu spotkania


Krzysztof Sołtysik radca prawny / doradca podatkowy

Kancelaria Prawna Krzysztof Sołtysik radca prawny doradca podatkowy (wcześniej pod nazwą Kancelaria Doradztwa Podatkowego) rozpoczęła działalność w lutym 2001 roku.

Od początku świadczymy kompleksowe usługi obejmujące pomoc prawną i czynności doradztwa podatkowego.

Do każdej sprawy podchodzimy z najwyższą starannością. Szukamy najlepszych rozwiązań. Pomagamy naszym klientom zarówno na etapie bieżącego stosowania przepisów prawa (w tym prawa podatkowego) poprzez sporządzanie wyjaśnień i opinii, czy też bezpośrednich konsultacji.

Reprezentujemy naszych klientów przed sądami powszechnymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw cywilnych, gospodarczych, karnych, karnych skarbowych i podatkowych.

Posiadamy zawsze aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej radcy prawnego i doradcy podatkowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym tylko doradca podatkowy, radca prawny oraz adwokat mogą w ramach zawodowo wykonywanych czynności reprezentować podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

Umowy o dzieło od 1 stycznia 2021 r. będą rejestrowane przez ZUS

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321) wprowadza się następujące zmiany:


1) w art. 36 dodaje się ust. 17 w brzmieniu: "17. Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.";


Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

Ustawą z dnia 24 listopada 2017 o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, która weszła w życie 13 stycznia 2017 r., ustawodawca znowelizował między innymi ustawę o podatku od towarów i usług, wprowadzając w nowym art. 96b obowiązek prowadzenia przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazu podmiotów, które mimo złożonego wniosku nie zostały zarejestrowane jako podatnik VAT, podmiotów, które zostały wykreślone z rejestru podatników VAT oraz podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona. Wykaz ten jest ogólnodostępny. Został on już opublikowany na stronach Ministerstwa Finansów.

W Dzienniku Ustaw pod poz. 935 została opublikowana ustawa dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie  ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje istotne zmiany w procedurze administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Wprowadza ona do Kodeksu postępowania administracyjnego definicję decyzji prawomocnej.