MENU

image

Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.

SZYBKI KONTAKT

Kancelaria Prawna
Krzysztof Sołtysik
doradca podatkowy

al. Armii Krajowej 1/3, lok. 121
42-202 Częstochowa

Tel. 34 3663939

Tel. kom. 603629797

e-mail: kancelaria@doradze.pl

Naszych Klientów przyjmujemy
po wcześniejszym umówieniu
terminu spotkania


Krzysztof Sołtysik doradca podatkowy

Kancelaria Prawna Krzysztof Sołtysik doradca podatkowy (wcześniej pod nazwą Kancelaria Doradztwa Podatkowego) rozpoczęła działalność w lutym 2001 roku.

Od początku świadczymy kompleksowe usługi obejmujące czynności doradztwa podatkowego.

Do każdej sprawy podchodzimy z najwyższą starannością. Szukamy najlepszych rozwiązań. Pomagamy naszym klientom zarówno na etapie bieżącego stosowania przepisów prawa podatkowego poprzez sporządzanie wyjaśnień i opinii, czy też bezpośrednich konsultacji, jak i na etapie kontroli podatkowych/skarbowych oraz postępowań podatkowych.

Reprezentujemy naszych klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach skarg na decyzje organów podatkowych.

Posiadamy zawsze aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej doradcy podatkowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym tylko doradca podatkowy, radca prawny oraz adwokat mogą w ramach zawodowo wykonywanych czynności reprezentować podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

Ustawą z dnia 24 listopada 2017 o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, która weszła w życie 13 stycznia 2017 r., ustawodawca znowelizował między innymi ustawę o podatku od towarów i usług, wprowadzając w nowym art. 96b obowiązek prowadzenia przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazu podmiotów, które mimo złożonego wniosku nie zostały zarejestrowane jako podatnik VAT, podmiotów, które zostały wykreślone z rejestru podatników VAT oraz podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona. Wykaz ten jest ogólnodostępny. Został on już opublikowany na stronach Ministerstwa Finansów.

W Dzienniku Ustaw pod poz. 935 została opublikowana ustawa dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie  ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje istotne zmiany w procedurze administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Wprowadza ona do Kodeksu postępowania administracyjnego definicję decyzji prawomocnej.


1 marca 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Wniosła ona ogromną ilość zmian w funkcjonowaniu aparatu skarbowego państwa. Dla podatników ogromne znaczenie przyniosły zmiany dotyczące kontroli. Wcześniej prowadzone przez Dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej postępowania kontrolne zostały nową ustawą zamienione na kontrole celno-skarbowe prowadzone przez Naczelników urzędów celno-skarbowych.