MENU

Jesteśmy członkiem:

Logo_KIRP_wersja_bez_tla_granatowe.png

 
 

SZYBKI KONTAKT

Kancelaria Prawna
Krzysztof Sołtysik
radca prawny / doradca podatkowy

al. Armii Krajowej 1/3, lok. 121
42-202 Częstochowa

Tel. 34 3663939

Tel. kom. 603629797

e-mail: kancelaria@doradze.pl

Naszych Klientów przyjmujemy
po wcześniejszym umówieniu
terminu spotkania


Krzysztof Sołtysik radca prawny / doradca podatkowy

Kancelaria Prawna Krzysztof Sołtysik radca prawny doradca podatkowy (wcześniej pod nazwą Kancelaria Doradztwa Podatkowego) rozpoczęła działalność w lutym 2001 roku.

Od początku świadczymy kompleksowe usługi obejmujące czynności doradztwa podatkowego.

Do każdej sprawy podchodzimy z najwyższą starannością. Szukamy najlepszych rozwiązań. Pomagamy naszym klientom zarówno na etapie bieżącego stosowania przepisów prawa podatkowego poprzez sporządzanie wyjaśnień i opinii, czy też bezpośrednich konsultacji, jak i na etapie kontroli podatkowych/skarbowych oraz postępowań podatkowych.

Reprezentujemy naszych klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach skarg na decyzje organów podatkowych.

Posiadamy zawsze aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej radcy prawnego i doradcy podatkowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym tylko doradca podatkowy, radca prawny oraz adwokat mogą w ramach zawodowo wykonywanych czynności reprezentować podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie instrumentalnego wszczynania postępowań karnych skarbowych

W dniu 24 maja 2021 r. NSA w składzie 7 sędziów podjął uchwałę (sygn. akt I FPS 1/21), zgodnie z którą: "W świetle art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U z 2017 r., poz. 2188 ze zm.) oraz art. 1 – 3 i art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.) ocena przesłanek zastosowania przez organy podatkowe przy wydawaniu decyzji podatkowej art. 70 § 6 pkt 1 w zw. z art. 70c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.) mieści się w granicach sprawy sądowej kontroli legalności tej decyzji".

Uchwała ta oznacza, że sądy admnistracyjne mogą badać, czy celem wszczęcia postępowania karnego skarbowego było rzeczywiście podjęcie działań w celu wykrycia sprawcy oraz okoliczności popełnienia czynu zabronionego, czy też wszczęcie to miało charakter pozorowany nastawiony wyłącznie na skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Jeżeli miało miejsce instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego, sąd będzie mógł uznać, że nie wywołało ono skutku zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Rezydencja podatkowa

Na stronach Ministerstwa Finansów ukazały się objaśnienia podatkowe z dnia 29 kwietnia 2021 r. zatytułowane "Rezydencja podatkowa oraz zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce".

 

      Materiały do pobrania:

Objaśnienia podatkowe z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rezydencji podatkowej osób fizycznych (PDF, 0,17MB)


Objaśnienia te dotyczą zasad ustalania miejsca zamieszkania dla celów podatkowych (rezydencji podatkowej) osób fizycznych w Polsce zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych1 (dalej: ustawa PIT) oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i 2a ustawy PIT. Ich celem jest przedstawienie sposobu prawidłowego wypełnienia obowiązków podatkowych przez osoby fizyczne w Polsce. Ponieważ rezydencja podatkowa nie ma charakteru deklaratywnego, lecz związana jest z oceną całokształtu faktów i okoliczności, ważne jest pisemne przedstawienie zasad interpretacji przepisów w tym zakresie.

 

Dokumentowanie WDT dla celów VAT

Informujemy o publikacji objaśnień podatkowych z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów podatku od towarów i usług

 

      Materiały do pobrania:

Objaśnienia podatkowe z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dokumentowania WDT dla celów VAT (PDF, 237kB)