MENU

Jesteśmy członkiem:

Logo_KIRP_wersja_bez_tla_granatowe.png

 
 

SZYBKI KONTAKT

Kancelaria Prawna
Krzysztof Sołtysik
radca prawny / doradca podatkowy

al. Armii Krajowej 1/3, lok. 121
42-202 Częstochowa

Tel. 34 3663939

Tel. kom. 603629797

e-mail: kancelaria@doradze.pl

Naszych Klientów przyjmujemy
po wcześniejszym umówieniu
terminu spotkania


W Dzienniku Ustaw pod poz. 935 została opublikowana ustawa dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie  ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje istotne zmiany w procedurze administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Wprowadza ona do Kodeksu postępowania administracyjnego między innym definicję decyzji prawomocnej.

image
Dotychczas kodeks definiował jedynie "decyzję ostateczną".  Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a. decyzjami ostatecznymi są decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub ustawach szczególnych.
W art. 269 k.p.a. znajduje się pojęcie "decyzji prawomocnej". Zgodnie z treścią tego artykułu decyzje określone w innych przepisach prawnych jako prawomocne uważa się za ostateczne, chyba że z przepisów tych wynika, iż dotyczą one takiej decyzji, która została utrzymana w mocy w postępowaniu sądowym bądź też nie została zaskarżona w tym postępowaniu z powodu upływu terminu do wniesienia skargi.
Dotychczas używane pojęcie decyzji "prawomocnej" było synonimem decyzji "ostatecznej".

W wyniku nowelizacji pojęcie "decyzja prawomocna" otrzymało legalną definicję. Zgodnie z dodanym w art. 16 § 3 "§ 3. Decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne.".

Jak czytamy w uzasadnieniu rządowego projektu do ustawy noweliującej (Druk nr 1183) dotychczasowy brak definicji decyzji prawomocnej powodował problemy w praktyce – organy administracji publicznej potwierdzały często fakt „prawomocności” decyzji administracyjnej, myląc ją z „ostatecznością”.