MENU

Jesteśmy członkiem:

Logo_KIRP_wersja_bez_tla_granatowe.png

 
 

SZYBKI KONTAKT

Kancelaria Prawna
Krzysztof Sołtysik
radca prawny / doradca podatkowy

al. Armii Krajowej 1/3, lok. 121
42-202 Częstochowa

Tel. 34 3663939

Tel. kom. 603629797

e-mail: kancelaria@doradze.pl

Naszych Klientów przyjmujemy
po wcześniejszym umówieniu
terminu spotkania


Krzysztof Sołtysik radca prawny / doradca podatkowy

Kancelaria Prawna Krzysztof Sołtysik radca prawny doradca podatkowy (wcześniej pod nazwą Kancelaria Doradztwa Podatkowego) rozpoczęła działalność w lutym 2001 roku.

Od początku świadczymy kompleksowe usługi obejmujące pomoc prawną i czynności doradztwa podatkowego.

Do każdej sprawy podchodzimy z najwyższą starannością. Szukamy najlepszych rozwiązań. Pomagamy naszym klientom zarówno na etapie bieżącego stosowania przepisów prawa (w tym prawa podatkowego) poprzez sporządzanie wyjaśnień i opinii, czy też bezpośrednich konsultacji.

Reprezentujemy naszych klientów przed sądami powszechnymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw cywilnych, gospodarczych, karnych, karnych skarbowych i podatkowych.

Posiadamy zawsze aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej radcy prawnego i doradcy podatkowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym tylko doradca podatkowy, radca prawny oraz adwokat mogą w ramach zawodowo wykonywanych czynności reprezentować podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

1 marca 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Wniosła ona ogromną ilość zmian w funkcjonowaniu aparatu skarbowego państwa. Dla podatników ogromne znaczenie przyniosły zmiany dotyczące kontroli. Wcześniej prowadzone przez Dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej postępowania kontrolne zostały nową ustawą zamienione na kontrole celno-skarbowe prowadzone przez Naczelników urzędów celno-skarbowych.

20 lat od wejścia w życie ustawy o doradztwie podatkowym

1 stycznia 2017 roku minęło 20 lat od dnia wejścia w życie ustawy o doradztwie podatkowym.
Doradztwo podatkowe to wyspecjalizowane usługi prawnicze. Doradcy podatkowi mają w postępowaniach przed sądami administracyjnymi taką samą rangę jak adwokaci czy radcowie prawni. Zawód doradcy podatkowego jest zawodem zaufania publicznego, wymagającym wiedzy o charakterze eksperckim. Jednocześnie - jak oczekują usługobiorcy - powinien być wykonywany nie tylko w sposób profesjonalny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego ale także stosownie do obowiązujących norm etycznych i wypracowanych przez tę grupę zawodową standardów postępowania. Zawód ten jest wyposażony w prerogatywy wzmacniające stopień zaufania społecznego do jego przedstawicieli, tj. m.in. obowiązek zachowania przez doradców podatkowych tajemnicy zawodowej oraz posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
Ponadto, pozycja procesowa doradcy podatkowego jest wzmocniona poprzez wprowadzenie zasady wolności słowa i pisma przy wykonywaniu czynności zawodowych, zwolnienie doradcy podatkowego z obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej jedynie przez sąd, tak jak w przypadku adwokatów czy radców prawnych (art. 180 § 2 Kodeksu postępowania karnego) oraz przyznanie doradcom podatkowym prawa do sporządzania skargi kasacyjnej także w sprawach celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z obowiązkami podatkowymi i celnymi (art. 175 § 3 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Dla uznania pisma organu za postanowienie, musi ono zawierać wszystkie elementy określone w art. 217 § 1 Ordynacji podatkowej

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 stycznia 2016 r. sygn. akt I FSK 1040/14 uwzględnił skargę kasacyjną wniesioną w imieniu naszego klienta. Naczelny Sąd Administracyjny przyznal racje naszej kancelarii, że dla uznania pisma organu za postanowienie, musi ono zawierać wszystkie elementy określone w art. 217 § 1 Ordynacji podatkowej.