MENU

Jesteśmy członkiem:

Logo_KIRP_wersja_bez_tla_granatowe.png

 
 

SZYBKI KONTAKT

Kancelaria Prawna
Krzysztof Sołtysik
radca prawny / doradca podatkowy

al. Armii Krajowej 1/3, lok. 121
42-202 Częstochowa

Tel. 34 3663939

Tel. kom. 603629797

e-mail: kancelaria@doradze.pl

Naszych Klientów przyjmujemy
po wcześniejszym umówieniu
terminu spotkania


 

RODO

 
Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informuję, że:
 

1.    Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe:


Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Krzysztof Sołtysik prowadzący działalność pod firmą Kancelaria Prawna Krzysztof Sołtysik radca prawny doradca podatkowy, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: al. Armii Krajowej 1/3 lokl. 121, 42-202 Częstochowa, adres do doręczeń: ul. Kołobrzeska 11, 42 202 Częstochowa, NIP 5730035887, REGON 150951696, adres poczty elektronicznej: kancelaria@doradze.pl, numer telefonu: 343663939, zwany dalej „Administratorem” lub „Kancelarią”.
 

2.     Inspektor ochrony danych:


U Administratora nie został wyznaczony inspektor ochrony danych.
 

3.    Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:


Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane są:
 1. w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie przez Kancelarię usług prawnych – przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów oraz wysyłanie informacji handlowych przez Administratora – podstawą przetwarzania danych jest wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. w celu przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

4.    Kategorie danych osobowych:


Administrator może przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
 1. imię, nazwisko;
 2. adres zamieszkania;
 3. adres e-mail;
 4. numer (numery) telefonu;
 5. Numer Pesel;
 6. Numer NIP (w przypadku przedsiębiorców);
 7. Numer rachunku bankowego;
 8. inne dane, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, w szczególności wykorzystywane w celu obrony jej praw w postępowaniu dowodowym lub za jej zgodą praw osób trzecich.
W każdym jednak przypadku zakres przetwarzanych danych przez Kancelarię będzie ograniczony do danych niezbędnych dla celu ich przetwarzania.
 

5.    Możliwi odbiorcy danych:


Pani/Pana dane mogą być udostępniane:
 1. wybranemu operatorowi, przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu na zlecenie Kancelarii realizację przesyłki elektronicznej, pocztowej lub kurierskiej (np. listowej), zaadresowanej do Pani/Pana,
 2. organom administracji publicznej i sądom w sprawach, w których Pani/Pan jest stroną, w wyniku wykonywania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Kancelarią,
 3. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Kancelarii, m.in. podmiotom świadczącym usługi informatyczne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem wyłącznie zgodnie z poleceniami Kancelarii.
 
W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem. Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione poprzez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w ramach tzw. programu Privacy Shield (więcej informacji na ten temat jest dostępne pod adresem: https://www.privacyshield.gov/).
 

6.    Okres przechowywania danych:


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody. W przypadku, gdy przetwarzanie ma za podstawę prawnie uzasadniony interes Administratora - do czasu odpadnięcia tego interesu lub zgłoszenia sprzeciwu.
 

7.    Prawa osoby, której dane dotyczą:


Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości email na adres email kancelaria@doradze.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.
 

8.    Informacja o wymogu podania danych osobowych:


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych każdorazowo przez Kancelarię danych osobowych niezbędnych do zawarcia lub realizacji Umowy skutkuje brakiem zawarcia tejże umowy, a w przypadku umowy już zawartej może być przyczyną jej rozwiązania.