MENU

Jesteśmy członkiem:

Logo_KIRP_wersja_bez_tla_granatowe.png

 
 

SZYBKI KONTAKT

Kancelaria Prawna
Krzysztof Sołtysik
radca prawny / doradca podatkowy

al. Armii Krajowej 1/3, lok. 121
42-202 Częstochowa

Tel. 34 3663939

Tel. kom. 603629797

e-mail: kancelaria@doradze.pl

Naszych Klientów przyjmujemy
po wcześniejszym umówieniu
terminu spotkania


image

Ustawą z dnia 24 listopada 2017 o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, która weszła w życie 13 stycznia 2017 r., ustawodawca znowelizował między innymi ustawę o podatku od towarów i usług, wprowadzając w nowym art. 96b obowiązek prowadzenia przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazu podmiotów, które mimo złożonego wniosku nie zostały zarejestrowane jako podatnik VAT, podmiotów, które zostały wykreslone z rejestru podatników VAT oraz podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona. Wykaz ten jest ogólnodostępny. Został on już opublikowany na stronach Ministerstwa Finansów.

 

Wykaz ten zawiera następujące dane podmiotów, które sie w nim znajdują:

1) firmę (nazwę) lub imię i nazwisko;

2) numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;

3) numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;

4) numer PESEL, o ile podmiot posiada;

5) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;

6) adres siedziby - w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;

7) adres głównego miejsca prowadzenia działalności albo adres rejestracyjny, w przypadku braku adresu głównego miejsca prowadzenia działalności - w odniesieniu do osoby fizycznej;

8) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;

9) imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;

10) imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;

11) daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;

12) podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT.

 

Jak czytamy w uzasanieniu projektu uchwalonej ustawy nowelizującej, najważniejszym jej celem jest ograniczenie luki w podatku VAT spowodowanej wyłudzeniami. Projekt wprowadza system eliminujący z obrotu gospodarczego podstawione firmy oszukujące uczciwych przedsiębiorców i przez to wzmacnia bezpieczeństwo podatników VAT w obrocie gospodarczym. Projekt przełoży się na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla wszystkich podatników poprzez przywrócenie uczciwej konkurencji na rynku.