MENU

image

Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.

SZYBKI KONTAKT

Kancelaria Doradztwa Podatkowego
Krzysztof Sołtysik doradca podatkowy

ul. Legionów 101
42-202 Częstochowa

(budynek ARTE)

Tel. 34 3663939

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgadnianie terminów spotkań

e-mail: kancelaria@doradze.pl

WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Krzysztof Sołtysik doradca podatkowy rozpoczęła działalność w lutym 2001 roku.

Od początku świadczymy kompleksowe usługi obejmujące czynności doradztwa podatkowego.

Do każdej sprawy podchodzimy z najwyższą starannością. Szukamy najlepszych rozwiązań. Pomagamy naszym klientom zarówno na etapie bieżącego stosowania przepisów prawa podatkowego poprzez sporządzanie wyjaśnień i opinii, czy też bezpośrednich konsultacji, jak i na etapie kontroli podatkowych/skarbowych oraz postępowań podatkowych.

Reprezentujemy naszych klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach skarg na decyzje organów podatkowych.Posiadamy zawsze aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej doradcy podatkowego

Dla uznania pisma organu za postanowienie, musi ono zawierać wszystkie elementy określone w art. 217 § 1 Ordynacji podatkowej

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 stycznia 2016 r. sygn. akt I FSK 1040/14 uwzględnił skargę kasacyjną wniesioną w imieniu naszego klienta. Naczelny Sąd Administracyjny przyznal racje naszej kancelarii, że dla uznania pisma organu za postanowienie, musi ono zawierać wszystkie elementy określone w art. 217 § 1 Ordynacji podatkowej.

W każdym przypadku orzekania o odpowiedzialności członka zarządu, organ podatkowy jest zobowiązany zbadać czy i kiedy wystąpiły przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uwzględnił złożoną przez nas skargę w sprawie odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W wyroku z dnia 30 marca 2015 r., sygnatura akt I SA/Rz 146/15 (orzeczenie nieprawomocne) Sąd zgodził się z tezą, że w każdym przypadku orzekania o odpowiedzialności członka zarządu, organ podatkowy jest zobowiązany zbadać czy i kiedy wystąpiły przesłanki do ogłoszenia upadłości.
image
Kolejnym sukcesem kancelarii, to wygrany zarówno przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym jak i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (skargę kasacyjną wniósł organ podatkowy) spór z organami podatkowymi, dotyczący duplikatów faktur VAT. Organy podatkowe odmówiły podatnikowi, reprezentowanemu przez naszą kancelarię, odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego w duplikatach faktur VAT, które to duplikaty zostały w części sporządzone metodą kserograficzną. Zdaniem kancelarii, ani ustawa VAT, ani wydane na jej podstawie rozporządzenie (sprawa dotyczyła duplikatów faktur VAT dotyczących faktur wystawionych w 2005 roku), nie określa, jaką techniką należy nanosić na faktury VAT niezbędne informacje. W praktyce spotyka się, iż informacje takie nanoszone są na przykład ręcznie, komputerowo, offsetowo, bądź poprzez odciśnięcie pieczęci. Często na jednej fakturze można spotkać kilka różnych technik, którymi naniesiono poszczególne informacje. Nie ma również przeszkód prawnych, aby informacje były nanoszone na fakturę VAT techniką kserograficzną, co miało miejsce w przedmiotowej sprawie.