MENU

image

Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.

SZYBKI KONTAKT

Kancelaria Doradztwa Podatkowego
Krzysztof Sołtysik doradca podatkowy

Tel. 34 3663939

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgadnianie terminów spotkań

e-mail: kancelaria@doradze.pl

WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Krzysztof Sołtysik doradca podatkowy rozpoczęła działalność w lutym 2001 roku.

Od początku świadczymy kompleksowe usługi obejmujące czynności doradztwa podatkowego.

Do każdej sprawy podchodzimy z najwyższą starannością. Szukamy najlepszych rozwiązań. Pomagamy naszym klientom zarówno na etapie bieżącego stosowania przepisów prawa podatkowego poprzez sporządzanie wyjaśnień i opinii, czy też bezpośrednich konsultacji, jak i na etapie kontroli podatkowych/skarbowych oraz postępowań podatkowych.

Reprezentujemy naszych klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach skarg na decyzje organów podatkowych.Posiadamy zawsze aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej doradcy podatkowego

20 lat od wejścia w życie ustawy o doradztwie podatkowym

1 stycznia 2017 roku minęło 20 lat od dnia wejścia w życie ustawy o doradztwie podatkowym.
Doradztwo podatkowe to wyspecjalizowane usługi prawnicze. Doradcy podatkowi mają w postępowaniach przed sądami administracyjnymi taką samą rangę jak adwokaci czy radcowie prawni. Zawód doradcy podatkowego jest zawodem zaufania publicznego, wymagającym wiedzy o charakterze eksperckim. Jednocześnie - jak oczekują usługobiorcy - powinien być wykonywany nie tylko w sposób profesjonalny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego ale także stosownie do obowiązujących norm etycznych i wypracowanych przez tę grupę zawodową standardów postępowania. Zawód ten jest wyposażony w prerogatywy wzmacniające stopień zaufania społecznego do jego przedstawicieli, tj. m.in. obowiązek zachowania przez doradców podatkowych tajemnicy zawodowej oraz posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
Ponadto, pozycja procesowa doradcy podatkowego jest wzmocniona poprzez wprowadzenie zasady wolności słowa i pisma przy wykonywaniu czynności zawodowych, zwolnienie doradcy podatkowego z obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej jedynie przez sąd, tak jak w przypadku adwokatów czy radców prawnych (art. 180 § 2 Kodeksu postępowania karnego) oraz przyznanie doradcom podatkowym prawa do sporządzania skargi kasacyjnej także w sprawach celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z obowiązkami podatkowymi i celnymi (art. 175 § 3 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Dla uznania pisma organu za postanowienie, musi ono zawierać wszystkie elementy określone w art. 217 § 1 Ordynacji podatkowej

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 stycznia 2016 r. sygn. akt I FSK 1040/14 uwzględnił skargę kasacyjną wniesioną w imieniu naszego klienta. Naczelny Sąd Administracyjny przyznal racje naszej kancelarii, że dla uznania pisma organu za postanowienie, musi ono zawierać wszystkie elementy określone w art. 217 § 1 Ordynacji podatkowej.

W każdym przypadku orzekania o odpowiedzialności członka zarządu, organ podatkowy jest zobowiązany zbadać czy i kiedy wystąpiły przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uwzględnił złożoną przez nas skargę w sprawie odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W wyroku z dnia 30 marca 2015 r., sygnatura akt I SA/Rz 146/15 (orzeczenie nieprawomocne) Sąd zgodził się z tezą, że w każdym przypadku orzekania o odpowiedzialności członka zarządu, organ podatkowy jest zobowiązany zbadać czy i kiedy wystąpiły przesłanki do ogłoszenia upadłości.